Bestyrelse

BESTYRELSEN


Den Danske Cirkuspris ledes af en bestyrelse, der også vælger prismodtagerne. For tiden består bestyrelsen af Ole Simonsen (formand), Jan Hertz, Niels Christian Hansen og Lars Wallenberg.

Ole Simonsen


Ole Simonsen er født i 1945. Cand.jur. fra Københavns Universitet 1970. Frem til pensionering i 2010 ansat som underdirektør juridisk afdeling i Privatbanken/Unibank/Nordea. 2011-2015 på con amore-basis artistisk og kunstnerisk rådgiver for Cirkus Benneweis. Næstformand i foreningen Danske Cirkusvenner.

Kontakt Ole: formand@danskecirkuspris.dk

Niels Christian Hansen


Niels Christian Hansen er født i 1950. Han er uddannet lærer fra Ranum Statsseminarium. Fra 1975 til 2012 var han ansat som lærer i Arden kommune/Mariagerfjord kommune. Lige fra barnsben har han været optaget og fascineret af cirkus. Medlem af bestyrelsen i Cirkushusets Museumsforening i Rold.

Jan Hertz


Jan Hertz er født i 1949. Han er skuespiller, instruktør, scenekunstner og tidligere teaterdirektør og underholdningschef i Tivoli. I cirkussammenhæng instruerede han i flere år forestillingerne i Cirkus Benneweis. Han var i 15 år medlem af juryen bag teaterprisen Reumert.

Lars Wallenberg


Lars Wallenberg er født i 1960 og er mag.art i teatervidenskab. Han er teater- og kulturanmelder for Dagbladet Børsen og har tillige lavet en lang række kulturindslag for DR. Han er formand for juryen i Revyernes Revy og forfatter og medforfatter til en lang række bøger, herunder Gyldendals Teaterleksikon. Han er udpeget til bestyrelsen af Foreningen af Danske Teaterjournalister.

VEDTÆGTER

§ 1

Den danske Cirkuspris af 2016 (i det følgende Den danske Cirkuspris) har til formål at sætte fokus på cirkus som en del af det danske kulturliv og kulturarv, både for at hædre nogle af branchens fornemste repræsentanter og for at stimulere interessen for cirkus, ved at genoptage uddelingen af Den danske Cirkuspris, som blev etableret i 1968 og samme år tildelt Albert Schumann. Året efter blev prisen tildelt Eli Benneweis. Begge gange var det Kulturministeren, som stod for prisuddelingen.


Ved etableringen af Den danske Cirkuspris af 2016 er der lagt vægt på, at kulturminister Bertel Haarder i et svar på en henvendelse fra foreningen Danske Cirkusvenner om genoptagelse af prisen har skrevet:


”For så vidt angår ideen om genoplivelse af Den Danske Cirkuspris, som sidst blev uddelt i 1968, har jeg stor sympati for ideen om en sådan pris på cirkusområdet. Men jeg må samtidig tilkendegive, at jeg ikke aktuelt har midler til at finansiere en sådan pris. Hvis midlerne til prisen kan rejses i andet regi, vil jeg dog meget gerne hjælpe med til at skabe synlighed omkring prisen – fx ved at medvirke ved uddelingen”.


Den danske Cirkuspris har hjemsted i København.


§ 2

Den danske Cirkuspris ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der også vælger prismodtagerne. Den første bestyrelse består af Pia Jette Hansen, Jan Hertz, Rud Kofoed og Ole Simonsen. Ved vakance udpeges en afløser for Jan Hertz af Foreningen af Danske Sceneinstruktører, for Rud Kofoed af Foreningen Danske Teaterjournalister, for Ole Simonsen af foreningen Danske Cirkusvenner og for Pia Jette Hansen af de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


Hvis en udpegningsberettiget ophører eller ikke ønsker at foretage udpegningen, overgår udpegningsretten til de øvrigt udpegningsberettigede i fællesskab.


Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand.


Stk.2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af medlemmerne deltager i behandlingen. Bestyrelsen kan behandle sager på skriftligt grundlag.


Stk.4. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.


Stk.5. Bestyrelsens medlemmer forpligter Den danske Cirkuspris i forening. Bestyrelsen kan give et enkelt medlem fuldmagt til alene at tegne foreningen i forhold til foreningens pengeinstitut.


Stk. 6. Den danske Cirkuspris hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler hverken stifterne eller

bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 3

Det skal tilstræbes, at Den danske Cirkuspris hvert år, om muligt første gang i eftersommeren eller efteråret 2016, uddeler følgende priser:


Hædersprisen, kaldet Den danske Cirkuspris


En talentpris


En pris til årets bedste nummer


Midlerne til prisuddeling m.v. søges fremskaffet via støttebeløb og sponsorbetalinger.


Bestyrelsen kan indgå aftale med sponsorer og i den forbindelse beslutte, at talentprisen og/eller prisen til årets bedste nummer skal bære et af sponsor ønsket navn samt at en repræsentant for en sådan sponsor deltager i beslutningen om, hvem prisen skal tildeles.

Bestyrelsen kan beslutte i et år ikke at uddele priser eller kun at uddele nogle af de nævnte priser.


§ 4

Den danske Cirkuspris’ regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra prisens stiftelse til udgangen af 2016.


Bestyrelsen udarbejder hvert år inden udgangen af april måned en årsrapport med tilhørende regnskab. Regnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet revideres af en af Foreningen af Danske Cirkusdirektører udpeget person.

Årsrapporten tilsendes Kulturministeren, Foreningen af Danske Cirkusdirektører og Dansk Artistforbund samt til de udpegningsberettigede efter § 2, stk. 1. Årsrapporten tilsendes tillige de, der har yder økonomisk støtte til foreningen.


Årsrapporten kan udsendes som elektronisk post.


Stk.2. Den danske Cirkuspris’ midler indsættes på en konto i et dansk pengeinstitut.


§ 5

Vedtægterne kan ændres, dersom der er enighed herom mellem bestyrelsens medlemmer og ingen af de udpegningsberettigede organisationer senest 1 måned efter at være orienteret om de ønskede vedtægtsændringer gør indsigelser mod en sådan ændring. Derudover kan der ske sådanne ændringer af vedtægterne, som måtte blive krævet af myndighederne.


§ 6

Hvis flertallet af bestyrelsens medlemmer finder det urealistisk at fortsætte prisuddelingerne eller at disse ikke længere tjener noget formål, kan de beslutte at Den danske Cirkuspris skal ophøre.


Såfremt Den danske Cirkuspris ophører, deles dens eventuelle midler ligeligt mellem cirkusmuseerne i Hvidovre og Rold.

København, den 25. maj 2016


Som stiftere:

Ann Alakazam (Ruth Hermansen)

Ullerslev


Cirkushusets Museumsforening

Rold

Jørn Schou Rasmussen


Aase Tribini Clausen

Hellerup


Leif og Anna Conradi

København


Foreningen Danske Cirkusvenner

John Lington - Ole Simonsen


Søren Kastoft

Ringkøbing

Charley og Belita Kaye

Dragør


Lise Kokholm

Svendborg


Günther Kunstmann

Nordborg


Jørgen Lorenzen

Ulstrup


Kim Thanning Olsen

Slagelse


Finn Sejer Stendevad-Nielsen

Esbjerg